Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Fasta texter

SEJU

Detaloj

SEF tar över SEJUs verksamhet

På SEJUs extra årsmöte den 15 maj 2015 beslutades att lägga SEJU på is tillsvidare, och under tiden överlåta verksamheten åt moderförbundet SEF. 

SEF har redan resestipendier för ungdomar och de kommer i och med beslutet att ses över för att integrera "Märtha-stipendiet".

Om och när ungdomar återigen ser ett behov av ett ungdomsförbund har årsmötet 2015 tagit beslut om hur ett återupplivande ska gå till.

Visst är det synd att behöva göra ett avbrott i föreningens 50-åriga livstid. Men vi är säkra på att förändringen kommer att innebära förbättrade möjligheter, jämfört med de senaste åren, att sporra och stödja Sveriges unga esperantister.

La junulara organizo de Svedio (SEJU) dormas. Pro malalta aktiveco dum pluraj jaroj kaj neaktiveco ekde 2011, SEF decidis agi tiel ke la tuta organizo ne pereu.

Pluraj junuloj aktivas en SEF, sed ne aktivis en la junulara organizo. Tial ni venis al la konkludo ke ni devas oficiale dormigi la organizon kaj lasi al SEF zorgi pri la necesajn aferojn, atendante eblan estontan intereson revivigi ĝin.

Estis decidite dum jarkunsido en 2015, ke SEF prizorgu ĉiun taskon por SEJU. Se kaj kiam junuloj denove vidas kialon ekvivigu la organizon, la protokolo enhavas decidojn kiel tio estu farata.

 

Komento (0) Vizitoj: 3039

Fokusområden

Detaloj

SEF arbetar med fyra fokusområden: Mötesplatser, Stärka medlemmar, Information och Förvaltning.

Mötesplatser handlar om olika former av träffar och evenemang; deltagande i och arrangerande av kongresser men också forum och mötesplatser på internet där esperantister och icke-esperantister, medlemmar och icke-medlemmar kan mötas.

Att stärka medlemmar går ut på att underlätta för medlemmar att vara aktiva på olika sätt. Det kan handla om kompetensutveckling genom kurser och föredrag, att stödja klubbars och individuella medlemmars initiativ ekonomiskt eller tillhandahålla informationsmaterial.

Information handlar om innehållet på våra olika webbsidor, vår medlemstidning La Espero och olika broschyrer och annat reklam- och informationsmaterial som vi producerar.

Förvaltning är den rent administrativa delen; ekonomi, medlemsavgifter.

Komento (0) Vizitoj: 2834

Vojaĝstipendioj por junuloj

Detaloj

Esperanta flago  Vidu la regulojn Esperante sube

  SEF erbjuder resebidrag till unga deltagare som anmäler sig till svenska esperantoarrangemang. Bidraget är en hjälp till unga aktiva esperantister. Vi ser fram emot tydliga och sanningsenliga ansökningar och vill understryka att vi har begränsade ekonomiska medel för detta program. Vi erbjuder också en viss ersättning till unga utländska esperantister, därför att deras närvaro hjälper svenska ungdomar att skapa internationella kontakter.

Allmänna regler

 1. Anmäl dig till det aktuella arrangemanget
 2. Köp/boka billigaste möjliga färdsätt
 3. Ansök om resebidrag minst en månad före själva arrangemanget via formuläret nedan,
 4. Skicka med kopior av biljetten/biljetterna samt ID-handling per e-post (skannade) till svenska@esperantoforbundet.se eller per brev till Svenska Esperantoförbundet, Box 2276, 103 17 Stockholm
 5. Åk till arrangemanget
 6. Skicka originalbiljetterna och rapport eller berättelse om arrangemanget till SEF (se adress under 4) för publicering på hemsidan och/eller i La Espero. Glöm inte att ange vart vi ska skicka pengarna (t ex bankens namn, ditt kontonummer osv).
 7. Om allt är i ordning skickar vi pengarna


Mer detaljerade regler och exempel
Resan ska ske mellan din bostad och arrangemanget, men vi är medvetna om att det kan finnas specialfall. Om du befinner dig på ett ställe längre bort än din hemort skulle du ändå återvända hem. Kostnaden för resan mellan den andra orten och ditt hem kan du alltså inte få ersättning för. Om du av andra orsaker är närmare arrangemangsorten än din hemort så är din verkliga kostnad mellan denna andra ort och arrangemangsorten, ansök då om denna. Det är alltid den kortaste och billigaste möjligheten som du kan begära bidrag för. Om du vill ansöka om bidrag för för två på varandra följande arrangemang söker du från hemmet till arrangemang 1, för resa mellan arrangemangen och slutligen för resan från arrangemang 2 till din hemort.

Grundregeln är att du måste välja den billigaste resan, men vilken den är kan bero på olika omständigheter. Exempelvis om ni är en grupp som reser tillsammans och det blir billigare med bil, eller om din resa annars blir för lång och komplicerad. Om du har frågor, tveksamheter eller förslag, kontakta oss via svenska@esperantoforbundet.se innan du ansöker.

Om du kommer från utlandet kan du ansöka om bidrag till resan inom Sverige. (Se exemplen här bredvid.)

Om du vill resa lite "lyxigare" än billigaste färdsätt så ansöker du om bidrag för den billigare resan men köper i alla fall den dyrare biljetten. (Ex: du vill resa från Stockholm till Härnösand med 1-klassbiljett. Uppge för oss kostnaden för 2-klassbiljett i samma tåg.) Skicka dina biljetter efter arrangemanget men kom ihåg att du bara kan få så mycket bidrag som du först ansökte om.

Möjliga bidrag
Vi använder tre åldersgrupper och räknar bara hela kalenderår. "T o m 20 år" betyder då alla som fyller 21 under det år ansökan avser. Endast SEF-medlemmar kan erhålla helt bidrag. Svenska icke-medlemmar kan bli medlemmar i samband med ansökan (100 kr t o m 20 år, 200 kr för äldre). För utlänningar och svenskar som inte vill bli medlemmar i SEF drar vi av från bidraget en summa motsvarande medlemsavgiften.

100 % bidrag

 • t o m 20 år
 • t o m 25 år studerande/sjukskrivna/arbetslösa (vi behöver dokument som styrker detta)

50 % bidrag

 • t o m 25 år
 • t o m 30 år studerande/sjukskrivna/arbetslösa (vi behöver dokument som styrker detta)

25% bidrag

 • t o m 30 år

Vojaĝstipendioj por junuloj

Esperanta flago  SEF oftertas vojaĝsubvencion al junaj partoprenontoj (ĝis inkluzive la kalendara jaro kiam ili iĝas 30-jaraĝaj) aliĝontaj al svedaj esperantoaranĝoj. Subvencio estas helpo por junaj esperantistoj aktivi. Ni ankaŭ ofertas partan subvencion al junaj eksterlandanoj, ĉar ilia ĉeesto efikas al svedaj junuloj krei internaciajn kontaktojn.
       
La ĝeneralaj reguloj:

 1. Aliĝu al la koncerna aranĝo
 2. Aĉetu/mendu la plej malmultekostan transporton
 3. Petu vojaĝsubvencion minimume unu monaton antaŭ la aranĝo mem; uzu la suban formularon
 4. Aldonu kopion de via(j) bileto(j) kaj kopio de identeca karto aŭ pasporto; aŭ cifere (skanita) al svenska@esperantoforbundet.se, aŭ papere poŝte al Svenska Esperantoförbundet, Box 2276, 103 17 Stockholm.
 5. Iru al la aranĝo
 6. Sendu la originala(j)n bileto(j)n kaj raporton/rakonton pri ĝi al SEF por publikigo en la retejo al la sama adreso kiel punkto (4). Ne forgesu mencii kien ni sendu la monon (ekz. nomo de via banko, kontonumeron k.t.p.).
 7. Se ĉio estas en ordo, vi ricevos vian monon

       
Pli detalaj reguloj kaj ekzemplo
La vojaĝo estu inter via loĝejo kaj la aranĝo, sed ni konscias ke  troviĝas aliaj situacioj. Se vi estas en loko pli fore ol hejme, vi  tamen venus hejmen, do la parto inter la alia loko kaj via hejmo ne  estas ricevebla. Se vi pro aliaj kaŭzoj estas pli proksime al la aranĝo  ol hejme, via vera kosto estas inter tiu alia loko kaj la aranĝo, do  petu por tiu. Ĉiam estas la plej mallonga kaj plej malmultekosta ebleco  al kiu vi povas peti stipendion. Se vi volas peti stipendion por du  sinsekvaj aranĝoj, vi petu de via hejmo al aranĝo 1, por vojaĝo inter la  aranĝoj, kaj fine por la vojaĝo de aranĝo 2 ĝis via hejmo.
La ĝenerala regulo  estas ke vi elektu la plej malmultekostan vojaĝon, sed tio povas dependi  de diversaj cirkonstancoj, ekz. se vi estas grupo kiu kunvojaĝos kaj  povas iri pli malmultekoste per aŭto, aŭ se via vojaĝo fariĝos tre  komplika kaj longa. Se vi havas demandojn, dubojn aŭ proponojn - antaŭ  peti stipendion, unue demandu al ni per <svenska (a)  esperantoforbundet.se>.
Se vi venas de eksterlando, vi povas peti stipendion por la vojaĝo ene de Svedio. (Vidu la flankan informon por ekzemploj.)
Se vi volas vojaĝi pli lukse ol plej malmultekoste, vi petu stipendion  por la pli malmultekosta vojaĝo, sed tamen aĉetu pli kostan bileton.  (Ekz: vi volas iri de Stokholmo al Hernusando per 1-klasa bileto.  Prezentu al ni la koston por 2-klasa bileto en la sama trajno.) Sendu  viajn biletojn post la aranĝo, sed memoru ke vi nur povas ricevi tiom da  mono kiom vi unue petis.
       
Eblaj stipendioj
Ni uzas tri aĝ-grupojn kaj nur kalkulas tutajn jarojn, do ekz la "ĝis  20-jaraĝaj" grupo egalas al ĉiuj kiuj iĝas 21-jaraj iam dum la  koncerna jaro. Nur SEF-membroj povas ricevi la tutan stipendion. Svedaj  ne-membroj povas membriĝi samtempe al SEF (100 kr ĝis 20 jaroj,  200 kr por pli aĝaj). Por eksterlandanoj kaj svedoj kiuj ne volas  membriĝi en SEF ni ĉiukaze reduktas la subvencion per sumo egale al la membrokotizo.
       
100% stipendio

 • ĝis 20-jaraĝaj
 • ĝis 25-jaraĝaj studentoj/malsanuloj/maldungitoj (ni devas ricevi dokumenton pri via stato)

       
50% stipendio

 • ĝis 25-jaraĝaj
 • ĝis 30-jaraĝaj studentoj/malsanuloj/maldungitoj (ni devas ricevi dokumenton pri via stato)

25% stipendio

 • ĝis 30-jaraĝaj

Per la suba formularo vi povas sendi vian peton.

Se vi volas havi pli da informoj antaŭ ol peti, bv skribi rekte al sef-kontakt@esperantoforbundet.se aŭ vidu sub la SEF-menuo Kontakt. Ni respondos al vi kiel eble plej rapide.

Uzante la formularon sube, bv plenumi ĉiujn postulatajn kampojn. Ne eblas sendi se mankas informoj.
 
 
Mi akceptas viajn regulojn kaj kondiĉojn pri vojaĝstipendioj
Mi promesas ke ĉiu informoj en mia peto estas korekta.
Per la sendo de ĉi tiu formularo, vi akceptas niajn bazajn principojn de privateco.
captcha
"Reŝargi" ;Alternativa teksto de Reŝarga butono uzata por ŝanĝi la homkonfirmilan bildon

Funkciigita per Fox kontakto
 

 

Komento (0) Vizitoj: 3016

Startpaketet

Detaloj

Få en flygande start in i esperantovärlden för bara 400 kr inkl frakt (värde 600 kr)! Startpaketet

Komento (0) Vizitoj: 10161

Kurser och läroböcker

Detaloj

Det finns de som lärt sig grunderna i esperanto på en vecka, i ett pyttelitet häfte "Nyckel till esperanto" - men de flesta behöver mer tid och mer material.

Startpaket

Esperantoförbundets startpaket innehåller läroboken EPoGo som togs fram för gymnasiet. Med textboken följer en övningsbok. I paketet finns även Lilla ordboken med det mesta av det ordförråd man behöver för att klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får du Kompendiet, en enkel och tydlig genomgång av grammatiken. Den är skriven av Bertil Wennergren som numera är ledamot av den internationella Esperantoakademin.
Beställ startpaketet här.

Andra läroböcker i esperanto

Språket utformades medvetet av Zamenhof för att lämpa sig för självstudier. Det finns en stor mängd läroböcker.

Förutom läroboken i startpaketet finns ytterligare en bra lärobok som riktar sig till en yngre publik:

Esperanto Direkt är gjord för ungdomar i tonåren.

En klassiker heter Jen nia mondo som finns i en nybörjar- och en fortsättningsdel. Dessa kan beställas från Esperantoförlaget.

Internet-kurs, brevkurs

Den bästa Internet-kursen hittar man på www.lernu.net, och den är gratis. Den finns på många språk, inklusive svenska.

Komplettera med Esperantoförbundets brevkurs och få direktkontakt med kursledaren Roland Lindblom.
Anmäl dig till brevkursen genom att skicka ett brev till Svenska Esperanto-Förbundet, adress och telefon se nedan, ring 08-34 08 00 eller använd kontaktformuläret under Kontakt.

Svenska Esperanto-Förbundet
Box 2276
SE-103 17 Stockholm

Veckoslutskurser, sommarkurs mm

Esperantogården i Lesjöfors ordnar kurser på olika nivåer från nybörjare till konversation, även barnverksamhet. Lokala föreningar ordnar veckoslutskurser. Håll ett öga på Kalendaro eller kontakta oss.

Ordbok i tryckt form och på Internet

Ordboken svenska-esperanto av Ebbe Vilborg finns både som vanlig bok och i elektronisk form. Den vanliga boken "Ordbok svenska-esperanto" kan beställas från Esperantoförlaget. Den elektroniska ordboken är en fullständig och sökbar digitalisering av den tryckta versionen. Du hittar fler hjälpmedel under menyn "Esperanto" på EsperantoSverige.

Esperanto-Centro i Stockholm

På Esperanto-Centro i Stockholm (Vikingagatan 24; kontakta oss för öppettider) finns fler läroböcker att välja på, lätt läsning, ordböcker och skönlitteratur. Vi har öppet när Stockholmsklubben har sina möten vilka oftast inträffar på onsdagar kl. 18.00. Se i Kalendaro för program.

Komento (0) Vizitoj: 3253

Om SEF

Detaloj

  Välkommen till Esperantoförbundet!
Vårt syfte är att sprida esperanto och kunskapen om det. Läs mer om språket på vår infosajt Allt om esperanto.
  Bonvenon al Sveda Esperanto-Federacio!
Nia celo estas disvastigi Esperanton kaj la konon pri ĝi. Svedlingva informejo pri la lingvo estas Allt om esperanto.


 

Komento (0) Vizitoj: 10134

Varför esperanto?

Detaloj

Ett gemensamt språk för mellanmänskliga kontakter på jämlik grund.

I internationellt samarbete är det per definition "nationer" som samarbetar. Men i praktiken är det människor som samarbetar. Med esperanto har alla tillgång till hela världen, på samma villkor.

Här skriver vi mer om varför vi tycker att fler borde känna till esperanto och använda det.

Komento (0) Vizitoj: 10237

Subkategorio

   
© EsperantoSverige 2012