Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Våra aktiviteter

Neniu planita evento!

Malmö-Lunds blogg

PRINTEMPA PROGRAMO 2017 EN MALMÖ

 

PRINTEMPA PROGRAMO 2017 EN MALMÖ

 

 

 

I Malmö träffas vi i klubben, Kronetorpsg 94. Information: sten(at)agado.net eller tel 073-971 80 78.

 

 

 

Merkrede 1.3 Jarkunsido

 

18.30 Tagordo

 

1. Elekto de prezidanto por la jarkunsido

 

2. Aprobo de la tagordo

 

3. Ĝustigo de listo de elektantoj

 

4. Demando pri laŭstatuta anonco de la programo

 

5. Elekto de protokolkontrolanto

 

6. Jarraporto de la estraro

 

7. Raporto de la revizoroj

 

8. Demando pri malŝarĝo por la estraro

 

9. Elekto de prezidanto por la jaro 2017

 

10. Elekto de 2 estraranoj kaj 1 anstataŭanto por du jaroj

 

11. Elekto de 2 revizoroj kaj 1 anstataŭanto por unu jaro

 

12. Elekto de studkomitato kaj studsekretario

 

13. Elekto de informa komitato kaj informa sekretario

 

14. Elekto de programkomitato kaj programsekretario

 

15. Elekto de diversaj funkciuloj

 

16. Elekto de elektoprepara komitato

 

17. Decido pri vojaĝkontribuo al la jarkunsido de SEF kaj Eldona societo Esperanto

 

18. Elekto de reprezentantoj de KEM por la supre nomitaj jarkunsidoj

 

19. Eventualaj proponoj por la jarkunsido de SEF

 

20. Diversaj raportoj

 

21. Kromaj elektoj kaj demandoj

 

Post la jarkunsido Sten Svenonius raportos pri Instruista Trejnado en Poznano.

 

 

 

 

Merkrede22.3Libroaŭkcio.

 

18.30 h

 

Sabate 8.4 Printempa festo.

 

16.00 h Snapphanar – när Skåne blev svenskt. Alf Mobark berättar.

 

 

Merkrede 3.5 Ordinara kunsido

 

18.30 h Fåglar i bild och ljud. Per-Olov Johansson berättar.

 

Komento (0) Vizitoj: 695

Stadgar

Stadgar

Malmö Esperantoförening

(bildad den 12 april 1906)

(Stadgarna reviderade åren  1921,  1928,  1934, 1956  och  1981)

§ 1. Föreningens namn, säte och verksamhetsår

Föreningens namn är: "Malmö Esperantoförening - Klubo Esperantista de Malmö".
Styrelsen har sitt säte i Malmö.
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen är en samanslutning av personer, som är intresserade av språket Esperanto
och Esperantorörelsen. Föreningen har till ändamål att i samverkan med Svenska Esperantoförbundet och genom detta med Universala Esperanto-Asocio verka för utbredandet av det år 1887 av dr L. L Zamenhof offentliggjorda Internationella Språket Esperanto, vars principer fastställts i hans arbete Fundamento de Esperanto.

Föreningens ändamål är vidare att genom upplysande information, offentliga och andra kurser, föredrag osv. sprida kunskap om Esperanto, att genom diskussioner, tal- och tolkningsövningar giva sina medlemmar vana och färdighet i användningen av språket, och att söka vidmakthålla och öka medlemmarnas intresse för rörelsen.

Föreningen, som är en idéell sammanslutning är i partipolitiskt och religiöst neutral.
 
§ 3. Föreningens organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:
a. Årsmöte
b. Ordinarie sammanträder i maj, september och november
c. Styrelsen
d. Valberedning
e. Revisionen
f. Årskommittéer

§ 4. Medlemskap

Envar - även juridisk parson - som är intresserad av och villig att stödja föreningen och dess
syften, kan medgivas inträde I föreningen efter anmälan hos styrelsen, som behandlar densamma.

Föreningen kan genom enkel majoritet av årsmöten eller ordinarie, ev. extra sammanträde, utesluta medlem, som uppenbarligen motverkar föreningens intressen eller skadar dess anseende. Uteslutning beslutas därvid på förslag av styrelsen.
Uteslutning bör ej beslutas, innan medlem haft tillfälle att yttra sig.
§ 5. Årsmöte och ordinarie sammanträden

Årsmöte, föreningens högsta beslutande organ, hålles senast den 15 mars
på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

Ordinarie sammanträdelse hålles i månaden maj, september och november
på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

Skriftlig kallelse till årsmöte och ordinarie sammanträde skall sändas till samtliga
medlemmar minst en vecka före årsmötet resp. sammanträdet.
I kallelsen skall finnas dagordning upptagande de ämnen som skall förekomma till
Behandling vid årsmötet resp. ordinarie sammanträdet.
Publicering i månadsbladet La Folio gäller som skriftlig kallelse.

Vid årsmöte behandlas följande frågor:
1.  Val av ordförande för årsmötet.
2.  Godkännande av dagordning.
3.  Justering av röstlängd.
4.  Fråga om stadgeenliga utlysande.
5. Uppläsning och godkännande av protokoll från föregående ordinarie sammanträde.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga angående ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande.
10. Val av övriga styrelseledarmöter och suppleanter.
11. Val av revisorer och suppleanter.
12. Val av valberedningskommitté för kommande val.
13. Val av studiekommitté och studiesekreterare.
14. Val av examenskommitté och examenssekreterare.
15. Val av informationskommitté och informationssekreterare.
16. Val av utställningskommitté och utställningssekreterare.
17. Val av programkommitté och programsekreterare.
18. Val av diverse funktionärer.
19. Beslut om reseersättning till Svenska Esperantoförbundet,  Esperantoförlaget och Södra Distriktets årsmöten.
20. Val av ombud till Svenska Esperantoförbundets, Esperantoförlagets och Södra Distriktets årsmöten.
21. Ev. motioner till SEF:s Årskongress.
22.  Rapport av UEA:s delegat i Malmö.
23.  Övriga frågor och val.

Beslut

Som årsmötets beslut gäller den mening som omfattas av mer än hälften, av de närvarande röstberättigade medlemmarna, Vid lika röstetal har möitesordföranden utslagsröst, Om årsmötet så beslutar, skall val ske med slutna sedlar. Vad som sägs i denna avdelning "Beslut" skall gälla även beträffande ordinarie sammanträden,

Vid ordinarie sammanträde i maj beslutas bl.a. om sommarens program och höstens kurser. Dessutom diskuteras höstens program och företages ev. val.
Vid ordinarie sammanträde i september förrättas bl.a. val av kommittéer för diverse arrangemang (såsom för höstfest, julmässa, julfest) samt bes1utas om kommande års  medlemsavgifter.

Vid ordinarie sammanträde i november beslutas bl.a. om prenumeration å tidningar, företages vissa val (såsom för vårfest), diskuteras vårens program och beslutas om vårens kurser.

Ärenden, som syftar til1 beslut vid föreningens årsmöte eller ordinarie sammanträden, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmöte resp. ordinarie sammanträde. Ärenden, som ej varit upptagna på dagordningen, må ej å årsmöte eller ordinarie sammanträde företagas till avgörande.

Å fråga "val av div. funktionärer” vid årsmöte avses av styrelsen föreslagna funktionärer utanför styrelse och kommittéer, såsom tillsyningsman för föreningens lokaler, redaktör, teknisk redaktör och utgivare för föreningens månadsblad La Folio, lotteriföreståndare, husmor, bibliotekarie/arkivarie ävensom övriga funktionärer med uppdrag, som är nödvändiga för föreningens arbete.

Varje medlem i föreningen äger en (1) röst. Röstning genom ombud får ej förekomma.

§ 6. Extra sammanträde

Extra sammanträde hålles, då av styrelsen så anses erforderligt eller då sådant skriftligen, med angivande av anledningen, begärts av minst 10 medlemmar.  Vid  sådant  sammanträde gäller i tillämpliga delar vad som i § 5 sagts om årsmöte och ordinarie sammanträden.

§7. Styrelsen och dess arbetsuppgifter

Styrelsen består av fem ledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör. Som ersättare för dessa väljes två suppleanter. Ordföranden väljes av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsen i övrigt samt suppleanter väljes för en tid av två år och avgår växelvis med halva antalet årligen. Av de vid dessa stadgars ikraftträdande valda skall dock, efter lottning, två ledamöter och en suppleant avgå efter ett års förlopp. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas obegränsat antal gånger. Valet skall ske med slutna sedlar, om årsmötet så beslutar.

Föreningens ordförande är automatiskt även styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Suppleanter skall alltid kallas till styrelsesammanträde, men är röstberättigade endast som ersättare för ordinarie styrelseledamot. Vid ordinarie styrelseledamots förhinder inträder suppleanten i styrelsen.

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordföranden och annan styrelseledamot, två i förening.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall i sin helhet övervaka och ansvara för föreningens skötsel. Styrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för kassans förvaltning.

Styrelsen är beslutsmässig om, efter allmän kallelse, tre ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande biträder.

Ordföranden har att leda föreningens och styrelsen sammanträden, att uppgöra föredragningslistor för styrelsens och föreningens sammanträden, att sammankalla styrelsen till dess sammanträden, att justera protokoll enligt § 8, första stycket, att vara föreningens officielle representant, att i egenskap av föreningens främste ledamot övervaka stadgarnas efterlevnad och att tillsammans med sekreteraren tillse att av föreningen fattade beslut verkställes.

Vice ordföranden har att biträda ordföranden och att vid förfall träda i dennes ställe.

Sekreteraren har att utsända av ordförande uppgjorda föredragningslistor för styrelsesammanträden, att föra protokoll vid föreningens och styrelsen sammanträden, att sköta på sekreteraren ankommande korrespondens, att uppgöra årlig verksamhetsberättelse, att uppfölja av styrelsen och föreningen fattade beslut och att kontinuerligt följa enskilda funktionärers och kommittéers verksamhet.

Vice sekreteraren har att biträda ordinarie sekreteraren och att vid förfall träda i dennes ställe.

Kassören har att uppbära avgifter, att verkställa utbetalningar, att på bästa sätt förvalta föreningens medel, att föra matriklar och att uppgöra den årliga ekonomiska berättelsen (vinst- och förlust- samt balansräkningar).

För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

Styrelsen får ej ingå ekonomiska förbindelser eller sätta föreningen i skuld utan föreningens godkännande vid årsmöte eller sammanträde.

Styrelsen skall samarbeta med enskilda funktionärer samt med de årskommittéer, som utses av årsmötet, och med övriga tillsatta kommittéer.

Fonder, stiftelser, stipendier och sådant kapital, vars avkastning skall nyttjas för särskilda ändamål, skall förvaltas avskilt från föreningens kassa. Endast föreningen har rätt att förfoga över kapitalet.

§ 8. Protokoll

Protokoll vid årsmöte, ord. Sammanträden, extra sammanträden samt vid styrelsen sammanträden föres av sekreteraren eller dennes ersättare samt justeras av fungerande ordföranden vid det sammanträde, som protokollet avser.

Protokoll vid årsmöte, ord. Sammanträde och extra sammanträde föres av sekreteraren eller dennes ersättare och skall godkännas av föreningen.

§9. Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet till ett antal av 3-5 personer, av vilka en får tillhöra styrelsen. Det åligger valberedningen att framkomma med förslag till kandidater för såväl styrelse, årskommittéer, tillfälliga kommittéer som enskilda funktionärer vid val, som företas vid föreningens årsmöte och sammanträden.

§ 10. Revision

För granskning av föreningens räkenskaper väljes årligen vid årsmötet utanför styrelsen två revisorer med två suppleanter.
Räkenskaperna skall föreligga avslutade och tillhandahållas revisorerna senast 20 dagar före årsmötet. Revisorernas berättelse skall vara inlämnad till styrelsen ordförande senast y dagar före årsmötet. Revisorerna skall under arbetsåret följa styrelsens räkenskaper och förvalnting samt vid årets slut avgiva skriftlig berättelse härom.

§ 11. Årskommittéer och deras uppgifter

Samtliga årskommittéer utses vid årsmötet och har ledamöter inom och/eller utom styrelsen med ett antal ledamöter, som bestämmes för varje år särskilt. Inom årskommittéerna väljer årsmötet en sekreterare med uppgift att vara sammankallande. Samtliga årskommittéer har att i förväg inför styrelsen för dennas beslut föredrag tillämnade åtgärder.

Då årskommitté lämnat förslag till styrelsen, blir ordföranden i sådan kommitté (eller annan kommittéledamot, som satts i ordförandes ställe) adjungerad ledamot vid det styrelsesammanträde, som behandlar förslaget.

A Informationskommitté för allmän information i massmedia, föredrag om Esperanto för
    allmänheten och inför icke-Esperanto-föreningar, affischering i Malmö, utbildning av
    informatörer etc.

   Dessutom har informationskommittén som uppfigt att till tidningspressen lämna
   meddelanden från föreningens sammanträden och av denna anordnade föredrag.

B Utställningskommitté med uppgift att planlägga utställningar rörande Esperanto å allmänna
    lokaler, Skånemässan o. Dyl. samt interna utställnigar, avsedda för esperantister, att
    kontinuerligt samla lämpligt material och att uppsätta samt organisatoriskt genomföra
    utställningar

C Examenskommitté med uppgift att planlägga kursarbetet, föreslå kursledare, utbilda
    kursledare och verkställa rapporteringar. Studiekommittén skall fortlöpande samarbeta med
    informationskommittén, utställningskommittén och examenskommittén.

D Examenskommitté med uppgift att inbjuda till och anordna examina samt att hålla kontakt
    med Svenska Esperanto-Institutet och med studiesekreteraren.

E Programkommitté med uppgift att föreslå, informera om, anordna och verkställa
   föreningens sammanträden, samkväm eller övriga interna förenings-arrangeman, dock ej
   sådan arrangemang för vilka valts särskilda kommittéer (t.ex. höstfest, julfest, vårfest,
   julmässa). Samarbete sker med bl.a. husmor.

§ 12. Avgifter
Medlem erlägger i förskott en årsavgift, vars storlek bestämmes av föreningen vid dess ordinarie sammanträde i september.

Erlagda avgifter återbetalas icke.

Medlem, som icke erlagt sin årsavgift före mars månads utgån, anses ha automatiskt utträtt ur föreningen.

§ 13. Anslutning till annan organisation

Anslutning till annan organisation, som innebär ekonomiska förpliktelser för föreningen och dess medlemmar, kan endast ske efter beslut vid årsmöte och med minst 2/3 majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar. Beslutet skall omprövas vid årsmöte, när de ekonomiska förpliktelserna ändras.

§ 14. Tvister

Tvister skall hänskjutas till avgörande genom skiljenämnd enligt lagen om skiljemän.

§ 15. Ändring av stadgarna

Förslag till tillägg eller ändring av dessa stadgar skall skriftligen vara inlämnat till styelsen minst en månad före årsmöte. För ändring fordras att årsmötet beslutar därom med minst 2/3 röstmajoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar.

§ 16. Upplösning

Föreningens upplösning kan fastställas, om beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten. Dock fordras vid varje årsmöte minst 2/3 röstmajoritet bland de närvarande medlemmarna.

Föreningen kan dock ej upplösas, så länge minst fem medlemmar vill upprätthålla densamma.

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla Svenska Esperanto-Förbundet.

§ 17. Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft den 11 februari 1981, från och med vilken dag föreningens tidigare stadgar upphör att gälla.

Varje föreningsmedlem erhåller ett exemplar av stadgarna. För vid årsmöte ej närvarande medlem och för nyinvald medlem innebär erläggande av årsavgift även godkännande av dess stadgar.

  Att dessa stadgar antagits vid föreningens
  årsmöte den 11 februari 1981 betyga:

 Jan Strönne   Sten Svenonius

 

Komento (0) Vizitoj: 2326
TOP