Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Afrika och esperanto

Detaloj

Den som roar sig med att granska UEA-s statistik över medlemsländerna har kunnat notera att antalet länder i Afrika är drygt tjugo och att ett par av dem har mer än hundra medlemmar. När nu den femte afrikanska kongressen gick av stapeln i Cotonou i Benin (Västafrika), hade det lyckats för tjugonio - varav en kvinna - att ta sig dit. Dessutom en student i Benin från Haiti och två européer - Mireille Grosjean och jag. De flesta kom från Benin och grannlandet Togo, men också från Sydarika och Senegal fanns representanter, totalt var åtta länder reåresenterade

Från Lokassa i Benin, där UEA-s afrikanska kontor finns, kom en grupp barn - med mycket olika kunskapsnivå, men de äldre skrev rapporter om utflykter de var med på. Och var mycket ivriga att få dem rättade. Ingen av dem var mogen än för examen, men åtta vuxna gjorde försök och tre av dem klarade sin examen.

Programmet var fullspäckat: presentationer av esperantorörelsen i de olika länderna, diskussioner, utflykter, kultura vespero med musik och dans. På nyårsaftonen genomfördes ett timslångt Skypesamtal med nyårsfirare i Tyskland. Under flera dagar engagerade kongressens resolution en grupp, som presenterade sitt förslag på fredagen. Det blev en diskussion som måste avbrytas för att släppa fram väntande artister. Men efter musik och dans ställdes lokalen iordning och diskussionen fortsatte till midnatt, då men var eniga om formuleringarna. Resolutionen finns nedan på esperanto.

Afrika komisiono hade arbetsmöten: för första gången hade man möjlighet att träffas och talas vid och de fyra, av sju, närvarande var flitiga i allmänna diskussioner och egna möten.

Vid såväl kongressens öppnande som avslut fanns Cotonous vice borgmästare närvarande och höll tal. Vid invigningen lästes några av de trettiosex hälsningar till kongressen som kommit från olika hörn av världen.Privas Tschipke, LKK, med stadens representanter

SEF hade några år kring sekelskiftet kontakter med Tanzania Esperanto-Asocio (TEA), som fick en del stöd och ett antal klubbar i Sverige hade 'tvilling'klubbar där. Mest aktiv var klubben i Lund, som genomförde ett solugnsprojekt i Bunda, övriga klubbar sände hälsningar och böcker till sina tanzaniska vänner. Norrköpingsklubben var tidigt ute med stöd och kontakter i Angola genom e av sina medlemmar.

TEA hamnade i malpåse efter några år, mest av finansiella skäl. Kontakter med enskilda esprantister har fortsatt och SEF har vid flera tillfällen stött Mramba Simba, som bor utanför Bunda. Under hösten har tre vänner i Bunda bestämt sig för att göra försöket att väcka rörelsen till liv igen.

Arbetsgrupp för resolution

Kongresa rezolucio.

De la 29-a de decembro 2013 ĝis la 04-a de januaro 2014, kunvenante en kulturdomo JoCa en la benina urbo Kotonuo, la 32 partoprenantoj de la kvina Afrika Kongreso de Esperanto el 11 landoj volas komuniki al la tutmonda esperantistaro jenon:

Nia Kongreso okazas deksep jarojn post la kvara Afrika Kongreso en Tanzanio. Ĝi povas okazi pro la granda subteno de UEA, de Institucio Hodler kaj de multaj esperantistoj el ĉiuj mondopartoj kaj ni volas elkore danki al ili.

Nia kongreso estas la unua evento en la jubilia jaro “Montevideo 60“ (1954-2014) kiu celebras la 60-an jarrevenon de la Unesco rezolucio,  kaj devas esti konsiderata tiel.

Ne indas esplori pri la kaŭzoj de la personaj konfliktoj en la movado, akuzi antaŭajn gvidantojn, sed ĉiuj devas rigardi antaŭen kaj agadi.

Havi klubojn en liceoj kaj universitatoj estas bone. Sed al tiu celgrupo oni povas aldoni aliajn sociajn tavolojn, kiuj kapablas finance subteni la movadon kaj partopreni Esperanto-kursojn, kongresojn kaj kunvenojn.

La deziro organizi internaciajn renkontiĝojn por perfektiĝi lingve kaj spertiĝi movade ekzistas arde en Afriko. Ni anoncas nun nian pretecon labori por la okazigo en Afriko en la jaro 2016 ekzemple de IJK, UK kaj/aŭ ILEI-konferenco.

Necesas regula okazigo de la Afrika Kongreso, dum kiu renoviĝos aŭ konfirmiĝos la konsisto de la Afrika Komisiono de UEA. Tiu kongreso okazu ĉiun trian jaron.

Afrika Oficejo (AO) efikas kiel montrofenestro de Esperanto en Afriko ; pro tio urĝas modernigi ĝin, por ke ĝi povu kompetente, digne kaj akurate efektivigi la bezonojn de Afrikanoj kaj ĝi (AO) plenumu la decidojn kaj planojn de la Afrika Komisiono.

Afrikanoj klopodu aktive serĉi novajn eblojn por pruvi la utilon de Esperanto en la ĉiutagaj vivagadoj kaj entuziasmigu la rilatojn inter ili reciproke, kaj kun aliaj.

Afriko estas granda kontinento ; pro tio necesas dividi ĝin laŭ geopolitika organiza modelo por ebligi la migradon de Esperanto-renkontiĝoj. Esence temas pri Okcidenta, Suda, Orienta kaj Centra Afriko. Ĉiu regiono estu reprezentata kiel eble plej ekvilibre en la Afrika Komisiono.

Landaj asocioj kaj kluboj afrikaj strebu al memstareco.

Seminario por aktivula maturigo (SPAMO) estas dezirata kaj ĝi povos okazi en iu afrika lando, kie ekzistas forta movado.

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012